Bellouto Amyntaio

Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

---------------------

AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

------------------

Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

Επικαιρότητα

Αλλαγή ημέρας της Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου λόγω αργίας του Αγίου Πνεύματος

Έχοντας υπ’ όψη :

Κανονισμός ( ΕΟΚ ευρατομ. ) αριθμ. 1182/1971 της 3ης Ιουνίου 1971.
Άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 4849/2021 Ημέρες και ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών – « Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν κατά την διάρκεια των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς που συμπίπτει χρονικά με ημέρα επίσημης εθνικής ή τοπικής αργίας μπορεί να μεταφέρεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας ».
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010), « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » άρθρο 94 παρ. 6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με το οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.
Τις διατάξεις του Ν.4849/2021 ( Φ.Ε.Κ. 207 Α/05-11-2021 ) : « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις ».
Την αριθμ. 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».
Το γεγονός ότι η αργία του Αγίου Πνεύματος ( 13-06-2022 ) συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου.
Την υπ΄ αριθμ. 305/4/07-1-2022 ΑΔΑ: ΨΨΝΔΩΨΛ-2ΙΤ Απόφαση Δημάρχου :« Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ».
Τις ανάγκες της αγοράς.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α/ Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου της ημέρας Δευτέρας, λόγω αργίας του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ( 13-06-2022 ), θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα Σάββατο 11/06/2022.
Την συμμετοχή στην λαϊκή αγορά του συνόλου των πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών διατροφικών & Βιομηχανικών προϊόντων στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά επί της Πλατείας Γεωργίου Μόδη που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
1. Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.

2. Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωπική φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.

3. Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:30 – 15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Σ/λίου Αμυνταίου με αριθμό 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».

4. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ

Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και για τον Νομό Φλώρινας

amyntaio-google

Διαφημιστείτε σε εμάς για να προωθήσετε την δουλειά σας και την επιχείρηση σας, θα σας προτείνουμε καινοτόμους και έξυπνους τρόπους να ξεχωρίσετε με μικρο κόστος. Επικοινωνία Call us at E-mail

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

  Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

  ---------------------

  AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

  ------------------

  Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

  Επικαιρότητα

  Αλλαγή ημέρας της Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου

  Έχοντας υπ’ όψη :

  Κανονισμός ( ΕΟΚ ευρατομ. ) αριθμ. 1182/1971 της 3ης Ιουνίου 1971.
  Άρθρο 30 Ν. 4497/2017 Ωράριο λαϊκών αγορών – Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος. « Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με αποφάσεις του φορέα λειτουργίας που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μιας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με την σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου Δήμου ».
  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010), « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » άρθρο 94 παρ. 6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με το οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.
  Την αριθμ. 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».
  Το γεγονός ότι η αργία της Δεύτερης ημέρας του Πάσχα ( 03-05-2021 ) συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου.
  Η με αριθμό 6 / 2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017.
  Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) : « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις ».
  Την με αριθμό 66/26-04-2021 ΑΔΑ: 61ΠΣΩΨΛ-ΓΜΥ Απόφασης του Δημοτικού Σ/λίου Αμυνταίου περί « 3η ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΛΟΓΩ COVID -19 ».
  Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 26380/2021 (Φ.Ε.Κ. 1682 τεύχος Β΄ /24-04-2021) « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 26.04-2021 και ώρα 06:00 έως και την Δευτέρα 03.05.2021 και ώρα 06:00 » ( Β΄843 ).
  Την υπ΄ αριθμ. 783/38/12-01-2021 ΑΔΑ: ΨΘ08ΩΨΛ-ΞΥΟ Απόφαση Δημάρχου : « Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ».
  Τις ανάγκες της αγοράς.
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  Η λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Αμυνταίου της ημέρας Δευτέρας, λόγω αργίας της ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ( 03-05-2021 ), θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Σάββατο 01/05/2021 υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις :
  1. Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών πέντε ( 5 ) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

  2. Να έχουν υποχρεωτική μάσκα και γάντια για όλους ( πωλητές / καταναλωτές / κοινό ), την χρησιμοποίηση σκεύους με αντισηπτικό, να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και την τήρηση της απόστασης ( 1,5 ) μέτρου μεταξύ των ατόμων όπως και την διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε ( 5 ) ατόμων.

  3. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση από όλους τους εμπλεκόμενους, όλων των παραπάνω οδηγιών της Πολιτικής προστασίας.

  4. Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και την προσωπική φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.

  5. Να τηρούν το ωράριο λειτουργίας 07:30 – 14:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Σ/λίου Αμυνταίου με αριθμό 332/2018 και τροποποιήσεις αυτού « Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Αμυνταίου ».
  6. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

  Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και για τον Νομό Φλώρινας

  amyntaio-google

  Διαφημιστείτε σε εμάς για να προωθήσετε την δουλειά σας και την επιχείρηση σας, θα σας προτείνουμε καινοτόμους και έξυπνους τρόπους να ξεχωρίσετε με μικρο κόστος. Επικοινωνία Call us at E-mail

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

   Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

   ---------------------

   AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

   ------------------

   Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

   Επικαιρότητα

   Αλλαγή ημέρας της Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου

   Από τον Δήμο Αμυνταίου ανακοινώνεται ότι, λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας στις 15 Μαρτίου 2021 και προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών η ημέρα διενέργειας της Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου μεταφέρεται στην ημέρα Σάββατο 13 Μαρτίου 2021.

   Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και για τον Νομό Φλώρινας

   amyntaio-google

   Διαφημιστείτε σε εμάς για να προωθήσετε την δουλειά σας και την επιχείρηση σας, θα σας προτείνουμε καινοτόμους και έξυπνους τρόπους να ξεχωρίσετε με μικρο κόστος. Επικοινωνία Call us at E-mail

    Αφήστε μια απάντηση

    Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

    Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

    ---------------------

    AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

    ------------------

    Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

    Επικαιρότητα

    Αλλαγή ημέρας της Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου

    Από τον Δήμο Αμυνταίου ανακοινώνεται ότι, λόγω  της αργίας του Αγ. Πνεύματος η ημέρα διενέργειας  της Λαϊκής Αγοράς  Αμυνταίου μεταφέρεται  από την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020, στην ημέρα  Σάββατο 6  Ιουνίου 2020.

     Η συγκεντρωτική κατάσταση των συμμετεχόντων  παραγωγών και  επαγγελματιών πωλητών, που θα δραστηριοποιηθούν στην Λαϊκή Αγορά και στην παράλληλη Λαϊκή Αγορά,  για το Σάββατο 06/06/2020, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 61/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Αμυνταίου και η οποία θα πραγματοποιηθεί επί των οδών Συνταγματάρχου Παπαπέτρου και Γρ. Νικολαΐδη, υπό τους παρακάτω όρους:

    • Οι πωλητές οφείλουν να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
    • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
    • Να έχουν απόσταση μεταξύ των προσόψεων των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
    • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
    • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
    • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
    • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
    • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
    • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
    • Θα φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
    • Θα τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Αμυνταίου».

    Θα είναι η εξής:

    Οι συμμετέχοντες στην Λαϊκή Αγορά ( Πλατεία Μόδη ) :

    Α. Επαγγελματίες :

    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

    ΜΑΡΙΑΝΑ ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ

    ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΙΑΚΑ

    ΔΑΝΑΗ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ

    ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ

    ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ

    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

    ΛΙΑΝΑ ΑΥΓΙΤΟΒΑ

    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΖΑΚΟΥ – ΒΑΣΙΟΥ

    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΟΥ

    ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

    ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΓΚΟΣ

    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΡΠΚΟΣ

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΑΪΛΙΔΗΣ

    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΕΣΙΟΥ

    ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΥ

    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΡΙΝΤΣΗΣ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

    ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΙΑΝΗΣ

    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΑΝΗΣ

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ

    ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΚΤΣΗΣ

    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ

    ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΓΙΟΥΔΗ

    ΑΡΜΕΝΙΟΣ ΞΗΠΤΕΡΙΔΗΣ

    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΕΝΕΚΕΝΤΖΗ

    ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΑΝΤΣΗ

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΙΟΣ

    ΠΑΝΔΩΡΑ ΣΟΛΑΚΗ

    Β. Παραγωγοί :

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ

    ΑΝΝΑ ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ

    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΤΣΑΡΑ

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΙΝΟΥ

    ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

    ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΣΗΣ

    ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

    ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

    ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΕΛΛΙΟΥ

    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΡΑΣΚΑΚΗΣ

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ

    ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΤΡΑΝΤΖΑ

    ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

    ΦΑΝΗ ΚΩΤΣΟΥ

    ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

    ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΓΙΟΛΑΝ

    ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΑΖΙΔΗΣ

    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

    ΤΡΥΦΩΝ ΣΗΜΑΔΗΣ

    ΙΩΑΚΕΙΜ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

    Οι συμμετέχοντες στην παράλληλη Λαϊκή Αγορά ( Σ/χου Παπαπέτρου –  Γρ. Νικολαΐδη  ) :

    Α. Επαγγελματίες :

    ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΑΛΛΙΩΤΖΗ

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΟΣ

    ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΕΝΕΚΕΝΤΖΗ

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΑΣ

    ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΕΑΝΙΔΗΣ

    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΗΡΕΪΔΗΣ

    ΜΑΡΙΑ ΔΩΡΙΚΙΔΟΥ

    ΜΙΧΑΗΛ ΡΕΠΑΣ

    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΥΛΑΣ

    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΚΗΣ

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

    ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΙΤΗ

    ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΛΑΣ

    ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΡΗΓΑ

    ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΓΑΡΙΔΟΥ

    ΑΡΜΕΝΙΟΣ ΞΗΠΤΕΡΙΔΗΣ

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

    ΟΔΟΣ ΓΡΗΓ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ

    ΣΥΜΕΩΝ ΣΤΟΓΙΑΝΗΣ

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

    ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ

    Ι. ΚΑΡΑΒΙΤΗ ( ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΗΓ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ )

    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΟΡΤΟΜΑΡΗ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ

    ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ

    Β. Παραγωγοί :

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΤΚΑΣ

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

    ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

    ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ

    ΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

    ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΠΗ

    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΟΣ

    ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ

    ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

    ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ

    ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

    ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΜΑΛΙΚΛΗΣ

    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣ                                                                                   

    Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και για τον Νομό Φλώρινας

    amyntaio-google

    Διαφημιστείτε σε εμάς για να προωθήσετε την δουλειά σας και την επιχείρηση σας, θα σας προτείνουμε καινοτόμους και έξυπνους τρόπους να ξεχωρίσετε με μικρο κόστος. Επικοινωνία Call us at E-mail

     Αφήστε μια απάντηση

     Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

     Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

     ---------------------

     AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

     ------------------

     Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

     Τοπικά νέα

     Αλλαγή ημέρας της λαϊκής αγοράς Αμυνταίου

     Από τον Δήμο Αμυνταίου ανακοινώνεται ότι, λόγω της επίσημης αργίας της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου,  η  ημέρα διενέργειας  της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αμυνταίου μεταφέρεται από την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019 , στην ημέρα  Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019.

     Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και για τον Νομό Φλώρινας

     amyntaio-google

     Διαφημιστείτε σε εμάς για να προωθήσετε την δουλειά σας και την επιχείρηση σας, θα σας προτείνουμε καινοτόμους και έξυπνους τρόπους να ξεχωρίσετε με μικρο κόστος. Επικοινωνία Call us at E-mail

      Αφήστε μια απάντηση

      Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

      Back to top button