Bellouto Amyntaio

Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

---------------------

AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

------------------

Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

Επικαιρότητα

Σκηνικό πολέμου με αντιδράσεις των κατοίκων στο Νυμφαίο Φλώρινας, ένας αιολικός σταθμός πάνω από τον Αετό

Ο σχεδιαζόμενος Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας στην θέση «Αερορράχη-Αετός», Αμυνταίου Φλώρινας ισχύος 14,28MW έχει αδειοδοτηθεί από το 2012 και αποτελείται από πέντε (5) τρίπτερες ανεµογεννήτριες. Μετά από εννιά χρόνια εκδόθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη η άδεια εγκατάστασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας παρά τις αντιδράσεις. Ήδη βαρέα οχήματα και μηχανήματα βρίσκονται στον επαρχιακό δρόμο Αετού-Νυμφαίου για τη διάνοιξη εργοταξιακών οδών προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις για την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.

Το εν λόγω πάρκο είναι σε άμεση γειτνίαση με 3 περιοχές Natura σε δηµόσιες ορεινές χορτολιβαδικές εκτάσεις που περικλείονται από δάση, σε υψόµετρα από 876 έως 1179μέτρα. Τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, Καλλιστώ και Ορνιθολογική Εταιρεία ζητούσαν με επιστολή τους από τον Απρίλιο του 2021 στο ΥΠΕΝ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση την άμεση διακοπή των εργασιών εγκατάστασης με τη θιγόμενη περιοχή να οδηγείται σε ολοκληρωτική και αμετάκλητη περιβαλλοντική καταστροφή.

Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντας στις 19 Απριλίου 2021 ζήτησε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης όλες τις σχετικές αναγκαίες πληροφορίες για το θέμα. Πριν όμως δοθούν αυτές με υπογραφή του Βασίλη Μιχελάκη δόθηκε στις 28 Απριλίου 2021 η άδεια εγκατάστασης στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το αιολικό πάρκο.

Παραλείψεις στην αδειοδοτική διαδικασία

Σύμφωνα επίσης με το Νόμο 4014/2011 είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης για την συνέχιση του έργου κάτι που δεν έχει γίνει. Σε αντίθεση με γειτνιάζων αιολικό σταθμό στην θέση «Αερορράχη-Νυμφαίο», ο οποίος βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής αδειοδότησης λόγω πανομοιότυπων βασικών ελλείψεων του φακέλου.

Το άρθρο 11, παρ 9 του 4014/2011 αναφέρει ότι: «Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α εντάσσεται σε παράρτημα της ΜΠΕ, ως αναπόσπαστο μέρος της, παρουσιάζοντας, επιπρόσθετα των προβλεπομένων στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου: α) αναλυτική καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευτέα αντικείμενα των περιοχών Natura που δύναται να επηρεαστούν από το έργο ή τη δραστηριότητα και β) δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων.

Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που πιστοποιούν πως προστατευόμενα είδη των παραπάνω περιοχών Νatura, όπως ο Αργυροπελεκάνος, η Καφέ Αρκούδα και ο Λύκος διέρχονται ή και έχουν μόνιμη παρουσία στην περιοχή εγκατάστασης του εν λόγω αιολικού σταθμού.

Στην παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου επίσης αναφέρεται ότι: Δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση και αξιολόγηση των εκτιμώμενων επιπτώσεων με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία επί των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος καθώς και άλλων ειδών μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας με σημαντική παρουσία στην περιοχή Natura 2000, ιδίως ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσμών, την κατάσταση διατήρησής τους και την απομόνωσή τους.

Η στάση του δήμου Αμυνταίου και των κοινοτήτων

Ο δήμος Αμυνταίου συμφωνεί με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην ανάγκη δημιουργίας ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ αντιδρώντας στην άναρχη ανάπτυξή τους . Η Κοινότητα Νυμφαίου είναι αρνητική για το έργο , αλλά στις 23 Νοεμβρίου 2012 έδωσε θετική γνωμοδότηση για διάνοιξη δασικού δρόμου Γ κατηγορίας και τώρα συντάσσεται με τη στάση του δήμου. Αντίστοιχα και ο δήμος Αμυνταίου στις 29 Νοεμβρίου 2012 γνωμοδότησε ομόφωνα επί της όδευσης της οδού πρόσβασης του αιολικού πάρκου της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.» ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου. Στις 27 Δεκεμβρίου 2012 μάλιστα το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου έδωσε θετική γνωμοδότηση για τους τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου! Και η κοινότητα Αετού επίσης ακολουθεί τη γραμμή του δήμου.

Στις 13 Ιουλίου 2020 ο δήμος Αμυνταίου ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δίνοντας άδεια για την εκτέλεση του έργου και αποδεχόμενος παράλληλα τη διαμόρφωση της πλατείας Αετού ως αντισταθμιστικό όφελος για την προσωρινή όχληση που θα προκληθεί. Στις 12 Φεβρουαρίου του 2020 αποδέχτηκε τη δωρεά που αφορά την αντικατάσταση των πάνελ και επισκευή του συστήματος θέρμανσης του Δημοτικού Σχολείου Αετού, εκ μέρους της εταιρείας AirEnergy Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία, κατασκευάστριας του έργου. Η απόφασή του είναι γνωμοδοτική και όχι αποφασιστική.

Η άδεια από τη ΡΑΕ

Η ΡΑΕ χορήγησε άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις 26 Ιουλίου 2012 στον αιολικό σταθμό Ισχύος 15MW στη θέση «ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ». Στις 10 Οκτωβρίου 2019 τροποποιήθηκε η άδεια ως προς την επωνυμία σε ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και μοναδικό μέτοχο την «EDP RENEWABLES EUROPE S.L.U.» Στις 1 Ιουνίου 2020 η ΡΑΕ ενέκρινε τη μεταβολή του τύπου των ανεμογεννητριών του αιολικού πάρκου από πέντε (5) Α/Γ ισχύος 3MW σε πέντε (5) Α/Γ ισχύος 3,3 MW με τη μέγιστη ισχύ να παραμένει σταθερή στα 15 MW.

Η Αποκεντρωμένη

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας είναι εταίρος στο πρόγραμμα LIFE AMYBEAR που πραγματεύεται την καταγεγραμμένη αύξηση των περιπτώσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας στην περιοχή των Δήμων Αμυνταίου και Φλώρινας. Και από την άλλη εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους του αιολικού πάρκου…

Στις 17 Οκτωβρίου 2013 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενέκρινε Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 15,00 ΜW», της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.» Στις 4 Μαρτίου 2013 εγκρίθηκε η τεχνική µελέτη «∆ασικής Οδοποιίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αιολικού Πάρκου από την Αποκεντρωμένη και στις 22 Μαρτίου του ίδιου χρόνου η μελέτη Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης της βλάστησης των διαταραχθέντων χώρων. Και στις 28 Απριλίου 2021 πριν ακόμα φτάσουν τα πληροφοριακά στοιχεία για το έργο στο ΥΠΕΝ έδωσε άδεια εγκατάστασης.
Πηγή φωτο fb: Ανοικτό Δίκτυο Πολιτών Φλώρινας – Ελεύθερα Βουνά
http://www.prlogos.gr
Ιωάννα Παπαδημητρίου

Παρακαλούμε ακολουθήστε μας και κάντε μας like
error45
fb-share-icon14
Tweet 10
fb-share-icon20

Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και για τον Νομό Φλώρινας

amyntaio-google

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button
error

Παρακαλούμε ακολουθήστε μας και κάντε μας like