Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

---------------------

AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

------------------

Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

Επικαιρότητα

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)
β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
2. Μαργαρίτη Γεώργιο
3. Γιάτσιο Ιωάννη
4. Κιοσέ Ιωάννη
5. Κοζατσάνη Δέσποινα
6. Κάτανα Ηλία
7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
8. Τζιώτζη Απόστολο
σε συνεδρίαση την Τρίτη 08/03/2022 και ώρα 10:00 δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση ανάκλησης της υπ’αριθμ 896/21 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4714/2020 για το έργο: “Εκπόνηση έρευνας για την συντήρηση, ενίσχυση, ανακατασκευή και ανάδειξη παραδοσιακών λίθινων κατασκευών μεταξύ των οποίων και παραδοσιακών λίθινων γεφυρών. – Κατάθεση προκαταρκτικών διερευνητικών προτάσεων καθώς και τελικών προτάσεων για την υλοποίηση της αναστύλωσης – ανακατασκευής της «Πέτρινης Γέφυρας του Πασά»” (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4714/2020 για το έργο: “Εκπόνηση έρευνας για την συντήρηση, ενίσχυση, ανακατασκευή και ανάδειξη παραδοσιακών λίθινων κατασκευών μεταξύ των οποίων και παραδοσιακών λίθινων γεφυρών. – Κατάθεση προκαταρκτικών διερευνητικών προτάσεων καθώς και τελικών προτάσεων για την υλοποίηση της αναστύλωσης – ανακατασκευής της «Πέτρινης Γέφυρας του Πασά»” (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
4. Έγκριση τροποποίησης μελών εγκεκριμένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)» προϋπολογισμού 266.000 ευρώ με ΦΠΑ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
5. Κατάρτιση Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
6. Κατάρτιση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
7. 48η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης # 1.000.000,00 € # (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
9. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών», ροϋπολογισμού δαπάνης # 1.000.000,00 € # (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
10. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου», Προϋπολογισμού δαπάνης # 2.000.000,00 € # (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
11. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου», Προϋπολογισμού δαπάνης # 2.000.000,00 € # (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
12. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΝΚΟ και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τη Δημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης Εξωστρέφειας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχηματισμού Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών)
13. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2021-2022» Προϋπολογισμού : 4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
14. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου 1, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» , της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
15. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
16. Έγκριση των Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών – αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
17. Έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης προμήθειας 1.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος της αριθ. 3497/11-01-2022 υπογεγραμμένης σύμβασης προμήθειας και μεταφοράς 5.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
18. Έγκριση του Πρακτικού Νο 4 Διαπραγμάτευσης της 03-03-2022 για την ανάθεση ενός νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθήτριας Α/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2021-22 και του αναδόχου αυτού (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
19. Έγκριση μερικής τροποποίησης συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για το σχολικό έτος 2021-2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
20. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
21. Έγκριση σύστασης Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Παραλαβής, για την: Α)“Προμήθεια ενός ελκυστήρα-τράκτορα και ενός ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader) για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς” & Β) “Προμήθεια δύο (2) εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου με λεπίδα & αλατοδιανομέα” για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
22. Ορισμός Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
23. Ορισμός Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
24. Ορισμός Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
25. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
26. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
27. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
28. Έγκριση δαπάνης για την για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
29. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
30. Έγκριση δαπάνης για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ” (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
31. Έγκριση δαπάνης για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ “ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ” (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
32. Έγκριση δαπάνης για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ “ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΗΔΗ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.¨ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΟΝ.ΔΙΑΣΤΗΜΑ (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
38. Μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικού (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
39. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών προς δικαστικό ορισμό ΔΣ για την εταιρία «ΒΙΟ.ΠΑ.ΓΡΕ. Α.Ε.» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
40. Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος «Prespa Lake Area border guard station: preparatory activities for the establishment of the border crossing point between Greece and the Republic of North Macedonia at the Prespa Lake Area» (Συνοριακός σταθμός Πρεσπών: Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση του Συνοριακού Σημείου διέλευσης μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην περιοχή της λίμνης Πρέσπας) BorPres (Εισηγητής: Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακός Σύμβουλος Φλώρινας)
41. Έγκριση συμμετοχή της ΠΔΜ στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Τζούντο Παίδων Α΄ και Β΄ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μενέλαος Μακρυγιάννης
Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και για τον Νομό Φλώρινας

amyntaio-google

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

---------------------

AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

------------------

Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

Επικαιρότητα

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)
β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή
ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Άμπα Βασίλειο
2. Τοπαλίδη Ηλία
3. Κιάνα Στέργιο
4. Μάνο Θωμά
5. Κοζατσάνη Δέσποινα
6. Κάτανα Ηλία
7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
8. Χριστοφορίδη Γεώργιο
σε συνεδρίαση την Τρίτη 19/10/2021 και ώρα 10:00 σε τηλεδιάσκεψη με θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε κ ισχύει, για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΑΣΑ – ΕΛΑΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 2.730.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ», Προϋπολογισμού: 69.600,00 € (με Φ.Π.Α.)
4. Έγκριση παράτασης της από 25-6-2021 Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης «Διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025» έως την 31η-12-2021
5. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0 6 προς Λάγκα – Βράχο»
6. Έγκριση του σχεδίου και των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υλοποίηση της Πράξης: «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών»
7. Έγκριση σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας με την «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» (ΜΟΔ Α.Ε) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα»
8. Έγκριση Πρακτικού Νο 27 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών του αριθ. 6/129698/27-08-2021 συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την «Προμήθεια υλικών -ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2021»
9. Έγκριση Ι πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης : “Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου”»
10. Έγκριση Παράτασης διάρκειας σύμβασης των Εργασιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ», προϋπολογισμού 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
11. Έγκριση κατάργησης της 1356/45ης/11ο/07-9-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω τροποποίησης των όρων της Αναλυτικής Διακήρυξης της οποίας η έναρξης ισχύος καθορίζεται από 01/09/2021 και έγκριση της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ν. 4782/2021..
12. Έγκριση πρακτικού II Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2021 – 2022 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
13. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΕΝΤΖΙΩΝ»
14. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021 προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
15. Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Κατασκευή εκκενωτή στη δεξαμενή Δ4 αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Βελβεντού»
17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού 36η Philoxenia – Θεσσαλονίκη 2021
18. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
19. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
20. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
21. Ορισμός δικηγόρου
22. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
23. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
24. Έγκριση παράτασης Σύμβασης της Ρασπόπτσης Παντ. Νικόλαος ΕΠΕ για την Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα της Π.Ε. Φλώρινας έως 31-12-2021»
25. Έγκριση λύσης Σύμβασης επισκευής και συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2021, συνολικού ποσού 4.351,13€
26. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 21.120,00€ για «ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», για τα έτη 2021-2022
27. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 22/2021
28. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
29. Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας (Προμήθεια Ελαστικών)
30. Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας (Προμήθεια Ειδών Ένδυσης)
31. Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια γάλακτος προς κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (χρονικό διάστημα 1/10/2021 έως 31/12/2022)
32. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού I που αφορά στον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων τριακοσίων (2300) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2021-2022»
33. Έγκριση Μετακίνησης της Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Παναγιώτα Γκατζαβέλη
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και για τον Νομό Φλώρινας

amyntaio-google

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button