Souper-maeket-proodos-Amyntaio
Επικαιρότητα

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)
β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την υπ΄ αρ. 173797/15-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.177685/19-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
δ) Την υπ΄ αρ. 173797/15-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
2. Πουταχίδου Όλγα
3. Κιάνα Στέργιο
4. Μάνο Θωμά
5. Κοζατσάνη Δέσποινα
6. Κάτανα Ηλία
7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
8. Χριστοφορίδη Γεώργιο
σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/12/2021 και ώρα 10:00 δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Ορισμός δικηγόρου
3. Ορισμός δικηγόρου
4. Ορισμός δικηγόρου
5. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
6. Έγκριση μετάθεσης/παράτασης της υποβολής προσφορών/καταληκτικής ημερομηνίας του 10/186730/03-12-2021 με α/α 143444 ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών
7. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
8. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
9. Έγκριση κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
11. Έγκριση παράτασης δύο (2) μηνών της Σύμβασης «Φύλαξης του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» με ανάδοχο την MEGA SPRINT GUARD SERVICES A.E. και μέχρι ολοκλήρωσης του αρ. 10/186730/03-12-2021 με α/α 143444 με ΑΔΑΜ: 21PROC009665597 ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, από 1-1-2022 έως 30-6-2023
12. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:
«Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικό Οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, έτους 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ», ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2014ΕΠ54100001 έδρα) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
13. Εισήγηση – Υποβολή αιτήματος 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019-2020” Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ
14. Έγκριση υποβολής πρότασης (φάκελος δημόσιας σύμβασης) εκπόνησης της μελέτης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΕΡΒΙΩΝ ΕΩΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ» στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ. Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014-2020
15. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της ισχύος Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και λειτουργίας του ΧΥΤΑΜ στη θέση «ΖΙΔΑΝΙ» της Π.Ε. Κοζάνης
16. Έγκριση Δαπάνης για Προμήθεια Παιχνιδιών και Γραφικής Ύλης στο πλαίσιο επίσκεψης παιδιατρικών κλινικών των Νοσοκομείων Π.Ε. Κοζάνης
17. Έγκριση Δαπάνης για Προμήθεια Γλυκισμάτων κατά την περίοδο των εορτών για το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης
18. Έγκριση υποβολής πρότασης (φάκελος δημόσιας σύμβασης) εκπόνησης της μελέτης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΣΩ ΡΥΜΝΙΟΥ ΕΩΣ ΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΜΑΡΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ» στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ. Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014-2020
19. Έγκριση Δημοπράτησης κα Έγκρισης των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση φθορών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και επισκευή εξωτερικού στεγάστρου στο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας» Προϋπολογισμού: 56.159,00€ (με Φ.Π.Α.)
20. Έγκριση 1ου Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών» Συνολικού Προϋπολογισμού: 718.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
21. Έγκριση ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 1350/21 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Σερβίων» και εκ νέου έγκρισή τους Προϋπολογισμού: 2.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
22. 9η τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
23. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπών αδειοδοτήσεων»
24. Έγκριση ακύρωσης της υπ΄ αρίθμ: 1515/21 της 12-10-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
25. Έγκριση παραχώρησης του Δασικού Φυτωρίου του Άργους Ορεστικού
26. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2021
27. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
28. Έγκριση δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
29. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «Συντήρηση Εθνικής οδού 3 από όρια ΠΕ Φλώρινας-Κοίλα Κοζάνης μέσω Περδίκκα» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Εργων ΠΕ Κοζάνης.Το έργο είναι ενταγμένο στην ΣΑΕΠ 541 Ε.Φ.071
31. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
32. Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης και υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά στον έλεγχο ποιότητας αρδευτικών υδάτων της Π.Ε Κοζάνης και εκτελείται από το Τμήμα Υδροοικονομίας (Έδρα) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
33. Έγκριση δαπάνης ευρώ που αφορά στην φιλοξενία 16 ατόμων ΑΜΕΑ και των συνοδών τους, σε ξενοδοχείο της περιοχής , για το χρονικό διάστημα από 3/01 έως 8/01 του 2022
34. Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση της υπηρεσίας της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου 2) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2020» CPV:79550000-4 για το έτος 2022
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης :
Α) Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Β) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 22.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
36. Παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών
37. Έγκριση του πρακτικού 2ης τροποποίησης της με αριθμό 184809/22-12-2020 σύμβασης (ΑΔΑ ΩΚΘΟ7ΛΨ-ΖΣΣ, 20SYMV007908452) σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 17683/08-12-2021 σύμβαση (ΑΔΑ 97ΠΠ7ΛΨ-ΙΗ9, 21SYMV008114964) προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
38. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2021-2022»
39. Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 29η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μενέλαος Μακρυγιάννης
Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ - Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 - Επικοινωνία 2386 023114 Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επικαιρότητα

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)
β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την υπ΄ αρ. 173797/15-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.177685/19-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
δ) Την υπ΄ αρ. 173797/15-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
2. Πουταχίδου Όλγα
3. Κιάνα Στέργιο
4. Μάνο Θωμά
5. Κοζατσάνη Δέσποινα
6. Κάτανα Ηλία
7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
8. Χριστοφορίδη Γεώργιο
σε συνεδρίαση την Τρίτη 07/12/2021 και ώρα 10:00 δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Aκύρωση της υπ’ αριθμ. 701/21 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΑΡΙΘ.30)» και εκ νέου έγκρισή τους Προϋπολογισμoύ: 398.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
3. 7η τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
4. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων στο επ. οδ. δίκτυο 2020»
5. 46η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαρισμός Βλάστησης στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών»
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κοπή Κλαδιών Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου»
8. Αποδοχή αιτήματος για αποδοχή δωρεάς μελέτης και κατασκευής του Έργου «Εργασίες συντήρησης-βελτίωσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Κοζάνης–Πτολεμαΐδας» που υποβλήθηκε από τη ΔΕΗ ΑΕ
9. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσς Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ
10. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)
11. Έγκριση του Πρακτικού Νο 42 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη Ρασπόπτσης Παντ. Νικόλαος ΕΠΕ του αριθ. 8/154489/13-10-2021 Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριο 2021 έως και Οκτώβριο 2022»
12. Έγκριση του από 30/11/2021 πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση τεσσάρων (4) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2021-2022
13. Έγκριση γνωμοδότηση
14. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
15. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί δικαστικής απόφασης
17. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
18. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
19. Έγκριση δαπάνης ποσού 980,00€ για την προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρων στο Κτίριο Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης αρμοδιότητας Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)
20. Έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση λογισμικού συστήματος ωρομέτρησης
21. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
22. Έγκριση δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
24. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
25. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
27. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α εξαμήνου έτους 2022 για τους υπαλλήλους των Δ/νσεων Έδρας
28. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Μεταφορά υπόλοιπων υποδομών – εφαρμογών της ΠΔΜ στο «Ενιαίο κυβερνητικό νέφος (Υπηρεσίες G-cloud)» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μενέλαος Μακρυγιάννης
Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ - Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 - Επικοινωνία 2386 023114 Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επικαιρότητα

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)
β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή
ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Άμπα Βασίλειο
2. Τοπαλίδη Ηλία
3. Κιάνα Στέργιο
4. Μάνο Θωμά
5. Κοζατσάνη Δέσποινα
6. Κάτανα Ηλία
7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
8. Χριστοφορίδη Γεώργιο
σε συνεδρίαση την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 11:00 δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Επιστημονική μελέτη ποιοτικών και χημικών χαρακτηριστικών επιλεγμένων δειγμάτων μελιού και πρόπολης του Μπούρινου (Βούρινου) και των τοπικών μελιών βελανιδιάς (Quercus sp) και σιδερόχορτου (Polygonum aviculare) αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην ανάδειξη της γεωγραφικής προέλευσής τους» Προϋπολογισμού: 21.460,00€ (με Φ.Π.Α.)
3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού διεξαγωγής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Υλοτομία επικίνδυνων δέντρων στην επαρχιακή οδό Κοζάνης-Αιανής» Προϋπολογισμού: 13.640,06€ με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου» Συνολικού Προϋπολογισμού: 28.520,48€ (με Φ.Π.Α.)
5. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση του γεφυριού Σβόλιανης, Αγίας Σωτήρας, Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)
6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων του έργου: «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια – Λάβα – Πλατανορευμα» Προϋπολογισμού: 650.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
7. Έγκριση Παράτασης Γ’ ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα»
8. Έγκριση του πρακτικού τροποποίησης της με αριθμό 112694/23-07-2021 σύμβασης παροχή υπηρεσιών Τεχνικής-Διοικητικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (PB3) για τη Διαχείριση και την Επικοινωνία της Πράξης WINCOME (Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020)» του διασυνοριακού έργου : «Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favored Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector» και ακρωνύμιο “WINCOME”, για την υλοποίηση των παραδοτέων D.1.3.2, 1.3.3, 2.3.1 4.3.2, 5.3.1, 5.3.2.και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030825
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 347,20€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την επισκευή της ηλεκτρονικής κονσόλας αίθουσας Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ
10. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Καστοριάς
11. Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του κτιρίου Π.Ε Κοζάνης λόγω εκτάκτων αναγκών (CPV 79713000-5)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ - Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 - Επικοινωνία 2386 023114 Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επικαιρότητα

Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)
β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή
ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Άμπα Βασίλειο
2. Τοπαλίδη Ηλία
3. Κιάνα Στέργιο
4. Μάνο Θωμά
5. Κοζατσάνη Δέσποινα
6. Κάτανα Ηλία
7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
8. Χριστοφορίδη Γεώργιο
σε συνεδρίαση την Τρίτη 19/10/2021 και ώρα 10:00 σε τηλεδιάσκεψη με θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε κ ισχύει, για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΑΣΑ – ΕΛΑΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 2.730.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ», Προϋπολογισμού: 69.600,00 € (με Φ.Π.Α.)
4. Έγκριση παράτασης της από 25-6-2021 Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης «Διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025» έως την 31η-12-2021
5. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0 6 προς Λάγκα – Βράχο»
6. Έγκριση του σχεδίου και των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υλοποίηση της Πράξης: «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών»
7. Έγκριση σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας με την «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» (ΜΟΔ Α.Ε) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα»
8. Έγκριση Πρακτικού Νο 27 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών του αριθ. 6/129698/27-08-2021 συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την «Προμήθεια υλικών -ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2021»
9. Έγκριση Ι πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης : “Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου”»
10. Έγκριση Παράτασης διάρκειας σύμβασης των Εργασιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ», προϋπολογισμού 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
11. Έγκριση κατάργησης της 1356/45ης/11ο/07-9-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω τροποποίησης των όρων της Αναλυτικής Διακήρυξης της οποίας η έναρξης ισχύος καθορίζεται από 01/09/2021 και έγκριση της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ν. 4782/2021..
12. Έγκριση πρακτικού II Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2021 – 2022 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
13. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΕΝΤΖΙΩΝ»
14. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021 προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
15. Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Κατασκευή εκκενωτή στη δεξαμενή Δ4 αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Βελβεντού»
17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού 36η Philoxenia – Θεσσαλονίκη 2021
18. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
19. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
20. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
21. Ορισμός δικηγόρου
22. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
23. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
24. Έγκριση παράτασης Σύμβασης της Ρασπόπτσης Παντ. Νικόλαος ΕΠΕ για την Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα της Π.Ε. Φλώρινας έως 31-12-2021»
25. Έγκριση λύσης Σύμβασης επισκευής και συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2021, συνολικού ποσού 4.351,13€
26. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 21.120,00€ για «ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», για τα έτη 2021-2022
27. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 22/2021
28. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
29. Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας (Προμήθεια Ελαστικών)
30. Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας (Προμήθεια Ειδών Ένδυσης)
31. Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια γάλακτος προς κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (χρονικό διάστημα 1/10/2021 έως 31/12/2022)
32. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού I που αφορά στον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων τριακοσίων (2300) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2021-2022»
33. Έγκριση Μετακίνησης της Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Παναγιώτα Γκατζαβέλη
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ - Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 - Επικοινωνία 2386 023114 Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button