Bellouto Amyntaio

Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

---------------------

AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

------------------

Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

Επικαιρότητα

Μάκης Ιωσηφίδης – Έρχεται η ώρα της κρίσεως… Ανάλυση της απόφασης του ΣτΕ και των πιθανών συνεπειών της

Δεσμεύτηκα – κι εγώ τηρώ τις δεσμεύσεις μου στο ακέραιο – να επανέλθω στο θέμα και να εξηγήσω αναλυτικά στους συνδημότες μας και στον κ. Μπιτάκη (που κάνει ότι δεν καταλαβαίνει) τι σημαίνει η με αριθμό 2043/2021 απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε η από 15-09-2020 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Αμυνταίου κατά των παρακάτω πράξεων:
α) 88 (23-03-2020) απόφασης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
β) 67/2019 απόφασης του ΔΣ της Α.Ε. «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και
γ) ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ της Α.Ε. «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», καθώς και κάθε άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη συναφή πράξη της διοικήσεως
και έγινε αντίστοιχα δεκτή η παρέμβαση της «Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε.».
Επειδή το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και επειδή έρχεται η ώρα της κρίσης με την αναζήτηση ευθυνών για όλους όσους έβλαψαν υπαιτίως την «Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε.» και αντίστοιχα την μέτοχο της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ», καλό είναι να γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνουν τα παραπάνω και τι επακόλουθα πιθανότατα θα υπάρξουν.

Α. Η παραπάνω απόφαση του ΣτΕ είναι οριστική και αμετάκλητη!
Με αυτή την απόφαση το ΣτΕ δέχθηκε ότι είναι ορθή, η με αριθμό 88 (23-03-2020) απόφασης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, γεγονός που σημαίνει ότι η ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Δήμου Αμυνταίου:
• διέπεται από τις διατάξεις των ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ (αρ. 252, 253, 265, 266 ν.3463/2006) και συμπληρωματικά από τον κ.ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και από τον ν.4548/2018 «Νέος νόμος περί ανωνύμων εταιρειών»
• για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως η συμμετοχή της εταιρείας σε ομοειδείς προς αυτήν επιχειρήσεις.
• καθορίζει μόνη της την τιμολογιακή της πολιτική, φέρουσα τον επιχειρηματικό κίνδυνο που συνδέεται με την εμπορική της δραστηριότητα, λειτουργούσα σε συνθήκες ανταγωνισμού, καθώς πλήθος εταιρειών δραστηριοποιούνται ανταγωνιστικά στην αγορά των μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και χυμών.
Γίνεται με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο δεκτό ότι η σύναψη σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, ως κατεξοχήν συνδεόμενη σύμβαση με τον εμπορικό χαρακτήρα της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, δεν εμπίπτει στην έννοια της δημόσιας σύμβασης κατά την έννοια του ν.4412/2016 και κατά συνέπεια έσφαλε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ο γνωστός ομοτράπεζος των κ. Μπιτάκη και Αραϊλόπουλου) που είχε κρίνει αντίθετα!
Επίσης, γίνεται δεκτό ότι είναι ορθή και η με αριθμό 67/2019 απόφασης του ΔΣ της Α.Ε. «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» δυνάμει της οποίας καταρτίσθηκε η από 11-11-2019 σύμβαση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης μεταξύ των εταιρειών μας.
Όμοια γίνεται δεκτή και η με αριθμό 15/2020 απόφασή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), δηλαδή της κατά το Νόμο αρμόδιας Αρχής για τον χαρακτηρισμό και την διαχείριση δημόσιων συμβάσεων, η οποία έκρινε ότι η συγκεκριμένη σύμβαση αποκλειστικής αντιπροσωπείας, εμπορίας και διάθεσης των προϊόντων της εταιρείας «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ», ΔΕΝ αποτελεί δημόσια σύμβαση και επομένως η σύναψη και η έγκριση αυτής ΔΕΝ εμπίπτει στις διαγωνιστικές διαδικασίες που επιβάλλονται από τον Ν. 4412/2016 και ΔΕΝ υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας.
Συνεπώς όλες οι συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί μεταξύ των εταιρειών μας το Φθινόπωρο του 2019, σε εκτέλεση των αποφάσεων που αναφέρονται στο με αριθμό 32/04-10-2019 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας σας (μοναδικός παραστάς και αποφασίζων ο κ. Μπιτάκης ως εκπρόσωπος του μοναδικού μετόχου Δήμου Αμυνταίου), έχουν καταρτιστεί νομίμως και σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία.
Αυτά λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ ο κ. Μπιτάκης συνεχίζει να χαρακτηρίζει τις συμβάσεις «παράνομες, άκυρες και ανίσχυρες» στο κακογραμμένο κείμενο που δημοσίευσε πριν λίγες ημέρες.

Β. Η εμμονή (?) του κ. Μπιτάκη να μην εφαρμόσει τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και των δικαστηρίων και να μην υλοποιήσει τις νόμιμες συμβάσεις έχει δημιουργήσει και δημιουργεί τεράστιες ζημίες στην «Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε.». Για τον λόγο αυτό έχει ασκηθεί η με αριθμό κατάθεσης 19/26-10-2020 αγωγή, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας, με την οποία η εταιρεία ζητά να της καταβληθεί το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (2.878.830,51).
Επί της άνω αγωγής έχει εκδοθεί η με αριθμό 20/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας, η οποία στο σκεπτικό της αναφέρει: «…η διάγνωση της εκκρεμούς ενώπιον του δικαστηρίου τούτου διαφοράς εξαρτάται από την επίλυση του νομικού ζητήματος που αποτελεί αντικείμενο της δίκης που άνοιξε μετά την προαναφερθείσα αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθόσον παράλληλα η διάγνωση στη δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας του νομικού αυτού ζητήματος θα συντελέσει στην επιτάχυνση της πορείας της παρούσας δίκης και στην ασφαλέστερη διάγνωση του ζητήματος αυτού, η σωρευόμενη αγωγή που στρέφεται κατά της πρώτης εναγομένης, κατά το μέρος που επιχειρείται να θεμελιωθεί στις διατάξεις για την ενδοσυμβατική ευθύνη θα πρέπει να ανασταλεί κατά το άρθρο 249 ΚΠολΔ μέχρι την έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της πιο πάνω αίτησης.».
Τώρα που ο Δήμος Αμυνταίου έχασε την δίκη στο ΣΤΕ, ποιά πιθανολογείται ότι θα είναι η τύχη της αγωγής μας στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Φλώρινας;
Σε κάθε περίπτωση και στην χειρότερη των περιπτώσεων, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των εκκρεμών δικών, εγώ προσωπικά έχω τη δυνατότητα και η «Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε.» έχει τα ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψουμε ότι κριθεί ότι πρέπει να καταβάλλουμε.
Αν όμως η «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» και ο Δήμος Αμυνταίου χάσει τις δίκες, όπως έχασε και στο ΣΤΕ, ποιος θα πληρώσει τα εκατομμύρια των αποζημιώσεων;
Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το καταστατικό της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ», το ΔΣ της επιχείρησης δρα συλλογικά και ευθύνεται συλλογικά.
Θα πληρώσει ο κ. Μπιτάκης ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου;
Αναφερόμενος ειδικά στους συμμετέχοντες στις αποφάσεις θέλω να τονίσω ότι μετά τα παραπάνω, ουδείς εξ υμών μπορεί να επικαλεστεί ότι δεν γνωρίζει ή ότι παραπλανήθηκε. Από εδώ και εμπρός ο καθένας, αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων και παραλείψεων του.
Καλή χρονιά και καλή τύχη σε όλους σας!

Μάκης Ιωσηφίδης
Πρόεδρος & Δ.Σ. της «Ιωσηφίδης Ξινό-Νερό ΑΕ.»

Παρακαλούμε ακολουθήστε μας και κάντε μας like
error45
fb-share-icon14
Tweet 10
fb-share-icon20

Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και για τον Νομό Φλώρινας

amyntaio-google

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button
error

Παρακαλούμε ακολουθήστε μας και κάντε μας like