Τοπικά νέα

Ανάκληση και αντικατάσταση αντιδημάρχων στο Δήμο Αμυνταιου – Ανακατανομή των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν 3463/08-07-2006 (Κ.Δ.Κ.). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134). 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.” 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Αμυνταίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 16.973 κατοίκους. 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αμυνταίου έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες. 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι. 8. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. α) εγκ.82/59633/20.08.2019 και β) εγκ.48/ 22119/ 7-42020 με θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων. 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 101/24-01-2019 τ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 10. Την αριθμ. 1596/15276/06-09-2019 απόφαση Δημάρχου, (ΑΔΑ: Ω0ΩΨΩΨΛ-Α0Σ) περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
Αριθμός Πρωτ. : 5464
Αριθμός Απόφ. : 464

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Αμύνταιο 05-05-2020
2

11. Την ανάγκη ανάκλησης των Αντιδημάρχων κ. Γεώργου Τρύφων του Παντελή και του κ. Τσαχειρίδη Σπύρου του Σαμψών πριν από τη λήξη της θητείας τους. 12. Τη διαπίστωση της συμπλήρωσης του ελάχιστου χρόνου θητείας (εξαμήνου) των ως άνω Αντιδημάρχων που προβλέπει ο νόμος. 13. Την ανάγκη της εύρυθμης και διαφανούς λειτουργίας του Δήμου και της εξυπηρέτησης των πολιτών. 14. Την με αριθμό 15187/4-9-2019 δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δεμερτζίδη Στυλιανό από την δημοτική παράταξη «Δύναμη Ανανέωσης» με την οποία είχε εκλεγεί στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. 15. Την με αριθμό 5428/4-5-2020 δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου Χατζητιμοθέου Ιωάννη του Χρύσανθου από την δημοτική παράταξη «ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ» με την οποία είχε εκλεγεί στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Τροποποιεί την αριθμ. 1596/15276/06-09-2019 απόφαση Δημάρχου, (ΑΔΑ: Ω0ΩΨΩΨΛ-Α0Σ) περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
Β. Ανακαλεί τους αντιδημάρχους, κ. Γεώργου Τρύφων του Παντελή και κ. Τσαχειρίδη Σπύρου του Σαμψών από την θέση των Αντιδημάρχων Αμυνταίου και τους απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, πριν τη λήξη της θητείας τους λαμβάνοντας υπόψη:
α. Την έμπρακτη διαφοροποίηση των αντιδημάρχων από τις επιλογές της διοίκησης του δήμου σε ζήτημα καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα του ιδίου και της ανώνυμης εταιρείας που ανήκει σε αυτόν.
β. Τη δημόσια προσωπική επίθεση κατά του δημάρχου από ένα εξ αυτών και την έγγραφη αντιπαράθεση αμφοτέρων προς το δήμαρχο, δια της συνυπογραφής εξωδίκου δηλώσεως με έντονα επιθετικό και συγκρουσιακό χαρακτήρα.
γ. Τη διαπίστωση ότι με τις ανωτέρω ενέργειες οι δύο αντιδήμαρχοι απώλεσαν την εμπιστοσύνη του δημάρχου και την ικανότητα να τον συνδράμουν στην άσκηση των καθηκόντων του, με συνέπεια να έχει ματαιωθεί στην πράξη η αποστολή που ο νόμος αναθέτει στους αντιδημάρχους, δηλαδή την επικουρία του δημάρχου.
δ. Την υποχρέωση του δημάρχου να διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας (άρθρο 58 παρ. 1 Ν 3852/2010), η οποία τίθεται σε κίνδυνο, όταν τα πρόσωπα που κατέχουν δημοτικά αξιώματα συγκρούονται με σφοδρότητα για ζητήματα ιδιαιτέρως σοβαρά για τα συμφέροντά της.
3

ε. Την ανάγκη αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων της δημοτικής αρχής (άρθρο 58 παρ. 1 Ν 3852/2010), η οποία προφανώς δεν ικανοποιείται με τη δράση αντιδημάρχων που αμφισβητούν απροκάλυπτα ή απαξιώνουν τα κίνητρα του δημάρχου και των επιλογών του.
Γ. Τοποθετεί στις θέσεις των ανακαλούμενων με την παρούσα αντιδημάρχων τους κ. Μπερμπερίδη Πέτρο του Γεωργίου και κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη του Χρύσανθου, με θητεία από την 06-05-2020 έως και την 05-09-2020 και τους μεταβιβάζει τις αναγραφόμενες στην (Δ) παράγραφο αρμοδιότητες.
Δ. Ανακατανέμει την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους ως εξής:
1. Στον κ. Μπάντη Ιορδάνη του Ζήση, δημοτικό σύμβουλο (του επιτυχόντος συνδυασμού «Ενωτική Πρωτοβουλία») μεταβιβάζει καθ’ ύλην και κατά τόπον για την Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ΄ ύλην :
 Την εποπτεία των υπηρεσιών του προσωπικού που υπάγονται στις Διευθύνσεις α) Διοικητικών – Κοινωνικών και β) Οικονομικών Υπηρεσιών.  Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει και την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, για θέματα της αρμοδιότητάς του.  Την ευθύνη για την τήρηση των αρχών διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως αυτές προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους. Την επίβλεψη και τον έλεγχο της δημοσίευσης των κανονιστικών πράξεων και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών του Δήμου είτε στην ιστοσελίδα του Δήμου, από την αρμόδια υπηρεσία είτε στον Γραπτό και Ηλεκτρονικό Τύπο  Την παραλαβή των δικογράφων για λογαριασμό του Δήμου.  Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.  Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών.  Την έκδοση πάσης φύσεως αποφάσεων που σχετίζονται με την λειτουργία του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Διοικητικού Τμήματος  Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών και μισθολογικών μεταβολών όλου του προσωπικού του Δήμου καθώς και τις άδειες του προσωπικού που εποπτεύει, εκτός των πράξεων μετάταξης ή απόσπασης από και προς το Δήμο.  Την συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και κοινοποίηση των σχετικών αποσπασμάτων στους οφειλέτες.  Την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν.1080/80 ή άλλες διατάξεις της σχετικής με τις προσόδους των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας.  Την έκδοση των αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου και διενέργειας διαφήμισης.
4

 Την ευθύνη της σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών.  Την Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και της εμποροπανήγυρης (σε ότι αφορά το οικονομικό σκέλος).  Την ευθύνη διαχείρισης των δημοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.  Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.  Την έκδοση βεβαιώσεων Τ.Α.Π.  Την απ’ ευθείας εκμίσθωση ή μίσθωση κινητών πραγμάτων υπό τους όρους του άρθρου 199 του Δ.Κ.Κ.  Την οργάνωση και την ανάπτυξη του εθελοντισμού στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.  Την εφαρμογή προγραμμάτων για τα άτομα με αναπηρίες.  Την ευθύνη για την υλοποίηση προγραμμάτων και την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα «Κέντρα Κοινότητας».  Την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων.  Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 περίπτωση ε΄ του Ν. 3463/06.  Την διοργάνωση εθνικών εορτών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου.  Την Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.  Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού που προβλέπονται στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του Ν. 3463/06.  Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.  Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
και κατά τόπον:
 Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στην Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου.  Την θεώρηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου στην Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου.  Την έκδοση βεβαιώσεων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στην Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου.  Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων.

2. Στον κ. Κιοσέ Παναγιώτη του Χαρίλαου (του επιτυχόντος συνδυασμού «Ενωτική Πρωτοβουλία») του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:  Την εποπτεία του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
5

 Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει και την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.  Την χορήγηση αδειών πάσης φύσεως (κανονικών, αναρρωτικών, συνδικαλιστικών κλπ.) του προσωπικού των υπηρεσιών που εποπτεύει.  Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.  Την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, λειτουργίας μουσικής και άσκησης υπαίθριου εμπορίου, την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, την ανάκληση παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, την ανάκληση προσωρινής άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, την ανάκληση μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, την άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.  Την προσωρινή αφαίρεση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ.  Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.  Την Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και της εμποροπανήγυρης (σε ότι αφορά την νομιμότητα και την ασφάλεια κάθε κατασκευής των εκθετών).  Την επιμέλεια του συντονισμού των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών με σκοπό την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών συνεπικουρούμενος με τους Αντιδημάρχους κ. Δεμερτζίδη Στυλιανό και κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη.  Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας συνεπικουρούμενος με τους Αντιδημάρχους κ. Δεμερτζίδη Στυλιανό και κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη.  Την επιμέλεια της συντήρησης και της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων, των σχολείων, των νομικών του προσώπων από τεχνικής άποψης.  Την επιμέλεια της συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα κ.λπ.).  Την ευθύνη παρακολούθησης του προγραμματισμού εκτέλεσης έργων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.  Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου Γραμματείας.  Την ευθύνη κατεδάφισης των αυθαιρέτων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.  Την ευθύνη κίνησης οχημάτων συνεπικουρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Δεμερτζίδη Στυλιανό.
6

 Την επιμέλεια της εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.  Την ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.  Τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.  Την ευθύνη έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.  Την ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Αλιείας στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.  Την Επίβλεψη στον τομέα της φυτικής παραγωγής και ζωικής παραγωγής όπως περιγράφονται στον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.  Την ευθύνη των δημοτικών Δασών, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.  Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.  Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.  Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.  Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

3. Στον κ. Μπερμπερίδη Πέτρο του Γεωργίου δημοτικό σύμβουλο (του επιτυχόντος συνδυασμού «Ενωτική Πρωτοβουλία»), καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  Την εποπτεία του προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.  Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει και την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.  Την χορήγηση αδειών πάσης φύσεως (κανονικών, αναρρωτικών, συνδικαλιστικών κλπ.) του προσωπικού των υπηρεσιών που εποπτεύει.  Την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότηση συνεπικουρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπάντη Ιορδάνη.  Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.  Την εκπόνηση αναπτυξιακών σχεδίων για τον Δήμο.  Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.  Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
7

 Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. 4. Στον κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη του Χρύσανθου ανεξάρτητο δημοτικό καθ΄ ύλην και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Αετού, Λεχόβου, Βαρικού και Νυμφαίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ΄ ύλην :
 Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου στα όρια των Δημοτικών ενοτήτων Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου που εγκαθίστανται και λειτουργούν.  Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει και την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, για θέματα της αρμοδιότητάς του.  Την ευθύνη στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, της συντήρησης και διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, των αντλιοστασίων, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και της σήμανσης των οδών, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.  Την επιμέλεια της συντήρησης του Δημοτικού Δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των σηματοδοτών.  Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης και των αντλιοστασίων, της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών, των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.  Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες στα αντικείμενα: της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης των αντλιοστασίων, του ηλεκτροφωτισμού και της σήμανσης των οδών, στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.  Τον ημερήσιο προγραμματισμό και συντονισμό των εργασιών που εκτελούνται από το εργατοτεχνικό προσωπικό που ορίζεται σε εργασίες που εποπτεύει και συντονίζει. Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται και τον έλεγχο του ωραρίου.  Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας συνεπικουρούμενος με τους Αντιδημάρχους κ. Δεμερτζίδη Στυλιανό και κ. Κιοσέ Παναγιώτη.  Την επιμέλεια του συντονισμού των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών με σκοπό την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών συνεπικουρούμενος με τους Αντιδημάρχους κ. Δεμερτζίδη Στυλιανό και κ. Κιοσέ Παναγιώτη.  Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
8

 Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.

και κατά τόπον:
 Θεώρηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου για τις Δ.Ε. Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου.  Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στις Δημοτικές Ενότητες Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου.  Την υπογραφή βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών ενοτήτων Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου εκτός αυτών που αφορούν σε υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.  Την Εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων στις Δημοτικές Ενότητες Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου.  Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που διατίθεται στις Δημοτικές Ενότητες Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου.  Την επιμέλεια στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.  Την επιμέλεια στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν της συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα κ.λπ.).  Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου.  Έχει την ευθύνη κατεδάφισης των αυθαιρέτων στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.  Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Αλιείας.  Έχει την ευθύνη των δημοτικών δασών στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.  Έχει την ευθύνη παρακολούθησης του προγραμματισμού εκτέλεσης έργων στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
9

 Τη συνεργασία µε τους προέδρους και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου, για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων.

5. Στον κ. Δεμερτζίδη Στυλιανό του Ιωάννη ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο καθ΄ ύλην και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Φιλώτα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ΄ ύλην :
 Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα που εγκαθίστανται και λειτουργούν.  Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει και την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, για θέματα της αρμοδιότητάς του.  Την επιμέλεια της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου οι οποίες είναι εγκαταστημένες στα “Στέγαστρα”.  Την ευθύνη στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών, της συντήρησης των χώρων πρασίνου, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.  Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες στα αντικείμενα της αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών, της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της συντήρησης του πρασίνου, στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.  Την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης υλικών.  Την επιμέλεια του συντονισμού των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών με σκοπό την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών συνεπικουρούμενος με τους Αντιδημάρχους κ. Κιοσέ Παναγιώτη και κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη.  Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας συνεπικουρούμενος με τους Αντιδημάρχους κ. Κιοσέ Παναγιώτη και κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη.  Την εποπτεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα της παρ. 25 του άρθρου 94 του Ν 3852/10.  Την ευθύνη κίνησης οχημάτων συνεπικουρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Κιοσέ Παναγιώτη.  Την Λειτουργία Λαϊκών Αγορών και της εμποροπανήγυρης (σε ότι αφορά την καθαριότητα των χώρων)  Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.  Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
10

 Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
και κατά τόπον:
 Θεώρηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου για την Δ.Ε. Φιλώτα.  Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στην Δημοτική Ενότητα Φιλώτα  Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Φιλώτα εκτός αυτών που αφορούν σε υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.  Την Εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δ.Ε. Φιλώτα.  Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που διατίθεται στην Δημοτική Ενότητα Φιλώτα.  Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου.  Έχει την ευθύνη κατεδάφισης αυθαιρέτων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.  Την επιμέλεια στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.  Την επιμέλεια στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα κ.λπ.).  Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Αλιείας.  Έχει την ευθύνη των δημοτικών δασών στα όρια της δημοτικής ενότητας Φιλώτα και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.  Έχει την ευθύνη παρακολούθησης του προγραμματισμού εκτέλεσης έργων στα όρια της δημοτικής ενότητας Φιλώτα και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.  Τη συνεργασία με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων.  Τη συνεργασία µε τους προέδρους και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
11

Ε. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Μπάντη Ιορδάνη, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Παναγιώτης. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Κιοσέ Παναγιώτη, τις αρμοδιότητες ασκεί ο κ. Αντιδήμαρχος Μπάντης Ιορδάνης. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δεμερτζίδης Στυλιανός. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Δεμερτζίδη Στυλιανού, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννης. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Μπερμπερίδη Πέτρου τις αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Παναγιώτης.
ΣΤ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο εκάστοτε οριζόμενος με απόφασή του Αντιδήμαρχος.
Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμυνταίου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close