Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

---------------------

AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

------------------

Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

Επικαιρότητα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 75414/04-12-2021 (ΦΕΚ Β΄5673), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 15η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Απόψεις για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 45MW στη θέση ‘MANIAKI 1’ της Δ.Ε Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
2. Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Νυμφαίο-Περικοπή κατά την περίοδο χιονοπτώσεων και παγετού κάθε έτους. – Εισηγητής Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
3. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης – Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Αμυνταίου με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» σύμφωνα με την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Αμυνταίου. –Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.
4. Ορισμός υπόλογου και υπευθύνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού για τις «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου». -Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
5. Δ΄ Κατανομή 82.100,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.-Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
6. Συμπληρωματική Κατανομή 20.525,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.- Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
7. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια Πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου Αμυνταίου. –Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ Θωμαΐδης Χ.
8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021. –Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
10. Συζήτηση και λήψη κατ’ αρχήν απόφασης αλλαγής χρήσης γης και εκμίσθωσης αυτής. –Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου Δημότη της Κοινότητας Πετρών Δ. Αμυνταίου. Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ Θωμαΐδης Χ.
12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού 399.900,00€. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
13. Τροποποίηση της αριθ. 89/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί κατανομής θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στον ισχύοντα ΟΕΥ Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
14. Ορισμός μελών Επιτροπής για τη συγκρότηση της Επιτροπής δημοπρασίας για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Αμυνταίου (άρθρο 1, παρ. 1, Π.Δ. 270/1981 και άρθρο 9 παρ. 2), για το έτος 2022. Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
15. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, έτους 2022. –Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
16. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, έτους 2022. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
17. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Απευθείας Ανάθεσης Έργων, έτους 2022. –Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
18. Ορισμός και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 30.000,00€, έτους 2022.- Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
19. Ορισμός επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2022. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
20. Ορισμός διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για δημόσια έργα, μελέτες και υπηρεσίες, για το έτος 2022. –Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
21. Ορισμός μελών στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του έτους 2022. –Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
22. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, έτους 2022. –Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ Θωμαΐδης Χ.
23. Ορισμός και συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών πρόσληψης προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, έτους 2022. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ Θωμαΐδης Χ.
24. Ορισμός και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, έτους 2022. –Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και για τον Νομό Φλώρινας

amyntaio-google

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button